| Privacitat | Nota legal |
Medicina per a viatgers
Medicina per a viatgers

Informació mèdica

Web Mèdic Acreditat. Veure més informació

Vacunes recomanades als viatgers

Les persones que viatgen a l’estranger sovint necessiten vacunacions prèvies o l’administració preventiva de fàrmacs (quimioprofilaxi) per tal d'impedir el desenvolupament d'una infecció.

Abans de realitzar el viatge cal documentar-se. El Manual de Vacunacions, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, disponible a la xarxa informàtica Internet: Manual de vacunacions, és una bona guia. També hi ha del mateix Departament: La guia de vacunació i quimioprofilaxi antipalúdica en viatgers internacionals disponible a la xarxa informàtica Internet: Guia de vacunació en viatgers internacionals i Indicacions per a la quimioprofilaxi antipalúdica.

Altres adreces útils disponibles a la xarxa informàtica Internet són; la de la societat internacional de medicina per als viatgers, International Society of Travel Medicine , informació útil, llistats de centres de salut tropical de força països, en anglès);l'Organització Mundial de la Salut (OMS): (informació mèdica d'arreu del món, hi ha una versió castellà); Immunization Action Coalition (en anglès, informa sobre vacunes i està dirigida als professionals de la salut); Centers for Disease control and Prevention (CDC) (molt complet, hi ha una versió en castellà); ProMED (informació sobre malalties emergents); The American Society of Tropical Medicine and Hygiene oASTMH (Societat americana de medicina tropical, per a professionals, en anglès).

Centres de vacunació internacional a Catalunya

En el Manual de Vacunacions hi ha un annex sobre centres de vacunació internacional a Catalunya que cita els següents:

        Barcelona

°         Serveis de Sanitat Exterior

         C. Bergara, 12, baixos

         08002 Barcelona

         Tel.:  93 520 96 63

°         Unitat de Malalties Tropicals i Salut Internacional Drassanes

         Centre d'Atenció Primària Drassanes

         Av. Drassanes, 17-21, planta baixa

         08001 Barcelona

         Tel.:  93 441 29 97

°         Hospital de la Vall d'Hebron

         Servei de Medicina Preventiva

         Pg. Vall d’Hebron, 119-129

         08035 Barcelona

         Tel.:  93 489 42 14 /  93 489 42 11

°         Centre de Vacunacions Internacionals Hospital Clínic

         C. Rosselló, 163, 5a planta

         Ed. Consultes Externes

         08036 Barcelona

         Tel.:  93 227 54 86

°         Hospital de Bellvitge. Servei de Medicina Preventiva

         C. Feixa Llarga, s/n

         Ed. Antiga Escola d’Infermeria, 4 planta

         Tel.:  93 260 75 57 /  93 260 76 40 /  93 260 23 56

         CAP Vinyets

         Rda. Sant Ramon, 187

         08830 Sant Boi de Llobregat

         Tel.:  93 652 50 13

°         CAP Fondo

         C. Mossèn J. Verdaguer, 118

         08923 Santa Coloma de Gramenet

         Tel.:  93 392 22 13

°         Hospital Parc Taulí

         Servei d’Infeccions

         Parc Taulí, s/n

         08204 Sabadell

         Tel.:  93 723 10 10 /  93 745 82 88

°         Hospital de Sant Joan de Déu

         Unitat d'Atenció al Nen que Viatja

         Pg. Sant Joan de Déu, 2

         Esplugues de Llobregat

         Tel.:  93 280 40 00, ext. 2707

        Lleida

°         Serveis Territorials de Salut

         Av. Alcalde Rovira Roure, 2

         25006 Lleida

         Tel.:  973 70 16 34 /  973 70 10 00

        Tarragona

°         Serveis de Sanitat Exterior

         Moll de Llevant s/n

         43071 Tarragona

         Tel.:  977 99 90 80

        Girona

°         Centre de Vacunacions Internacionals

         Edifici Santa Caterina

         Parc Hospitalari Martí i Julià

         C. Dr. Costany, s/n

         17002 Salt

         Tel.:  972 18 26 00 /  972 18 26 26

°         Hospital Sant Jaume de Olot

         C. Mulleras, 15

         17800 Olot

         Tel.:  972 26 18 00 /  972 26 92 02

        Catalunya Central

°         CAP Osona Nord

         Pl. Divina Pastora, 6

         08500 Vic

         Tel.:  93 889 02 22

°         CAP Anoia

         Pg. Verdaguer, 170

         08700 Igualada

         Tel.:  93 805 29 29 /  93 803 36 46

També cita telèfons d'interès:

        Programa de vacunacions

°         Servei de Medicina Preventiva

°         Direcció General de Salut Pública

°         Tel.  93 227 29 00

        Sanitat Respon

°         Tel.:  902 111 444

         Orientació sobre els riscos dels viatgers i informació puntual sobre l'accés a les diferents unitats de consell al viatger. També s'hi dóna informació institucional relacionada amb vacunes sistemàtiques i orientació entorn dels recursos i centres existents.

Còlera

Les vacunes contra el còlera són poc eficaces i contraure la malaltia durant un viatge és poc probable. A més, no hi ha cap país que demani un certificat de vacunació contra aquesta malaltia. Amb tot, algunes autoritats locals poden requerir documentació al respecte. De ser així, a Catalunya es disposa de la vacuna anticolèrica inactivada, que s'administra per via oral. S'administren dues dosis (0 i 1 setmanes). Als infants de 2-6 anys se n'administren  tres dosis (0, 1 i 2 setmanes) (Vacuna anticolèrica inactivada, còlera).

Hepatitis B

Els viatgers a zones on l'hepatitis B és endèmica, que hi hagin de romandre més de 6 mesos i que mantindran un contacte pròxim amb la població local, cal considerar-los com a candidats a la vacunació. Els viatgers que van a zones altament endèmiques: Sud-est asiàtic, la Xina, Orient Mitjà, Haití, la República Dominicana i la major part d'Àfrica, i que puguin tenir contacte amb secrecions corporals de la població local, s'han de vacunar. La vacunació cal iniciar-la sis mesos abans per donar totes les dosis necessàries (0, 1, 6 mesos). Hi ha més informació en aquesta pàgina web.

Hepatitis A

Els viatgers a zones moderadament o altament endèmiques: tot el món excepte Europa Occidental, Canadà, Japó, Austràlia i Nova Zelanda, cal que es vacunin. La vacuna cal administrar-la 4 setmanes abans. Si no ho poden fer amb aquesta antelació, han de rebre, a més de la vacuna, la globulina, 0,02 ml/kg, via intramuscular, injectada a una part diferent d'on s'ha injectat la vacuna. Hi ha més informació en aquesta pàgina web.

Meningitis meningocòccica

Els viatgers a les zones epidèmiques: Nepal, Nord de l'Índia, l'anomenat “cinturó de la meningitis de l'Àfrica subsahariana”, que va des del Senegal, a l'est, fins a Etiòpia, a l'oest, i els pelegrins que van a la Meca, atès que el govern de l'Aràbia Saudita exigeix la vacunació, s'han de vacunar.

La vacuna antimeningocòccica tetravalent (MACYW135) és la indicada, en les persones d'11-55 anys. A la resta s'hauria d'emprar la vacuna antimeningocòccica de polisacàrids tetravalent (MPSV4), que no consta en el llistat de vacunes disponibles a Catalunya. En el seu defecte, es pot emprar la vacuna antimeningocòccica de polisacàrids A+C (MAC) o la vacuna antimeningocòccica C conjugada (MCC). Referent a la darrera, la MCC, només cobreix la soca meningocòccica C i cal consultar si aquesta és la soca que preval en lo zona endèmia on es viatja.

Hi ha més informació en aquesta pàgina web.

Pesta bubònica o plaga

El risc d'encomanar-se la pesta bubònica en un viatge és molt baix i la vacuna ja no està disponible. Els viatgers que no podran evitar l'exposició d'alt risc a les rates i als mamífers rosegadors en general, poden considerar la quimioprofilaxi amb els fàrmacs doxiciclina o cotrimoxazole (trimetoprim i sulfametoxazole).

Poliomielitis

Roman endèmia a sis països: Afganistan, Índia, Pakistan, Nigèria, Níger i Egipte. A més, hi ha brots epidèmics esporàdics, sobretot a Àfrica, Orient Mitjà i Àsia. Els viatgers a aquestes zones que no hagin estat mai vacunats han de rebre tres dosis de la vacuna antipoliomielítica injectable (VPI). La pauta correcta és administra-la en tres dosis: 0, 4-8 setmanes, 6-12 mesos. Si hi ha un període de temps previ al viatge de més de 8 setmanes, es donen les tres dosis abans del viatge, deixant passar 4 setmanes entre cadascuna. Si es disposa de 4-8 setmanes s'administren dues dosis abans del viatge. Si només queden de 4 setmanes o menys abans del viatge, s'administra una dosi. La vacunació es pot completar a la tornada, sobretot si hi ha la intenció de tornar a viatjar a aquest països.

Els viatgers que ja havien estat vacunats, tant amb la vacuna antipoliomielítica injectable o VPI o l'oral o VPO, han de rebre una dosi de la injectable o VPI. La vacuna oral amb virus atenuats o VPO,  s'ha deixat d'emprar a Catalunya i altres països (com els Estats Units) perquè comporta riscos, però encara es fa servir en alguns països.

La vacuna antipoliomielítica injectable o VPI s'empra regularment en la vacunació sistemàtica contra la poliomielitis als 2, 4, 6 i 18 mesos d'edat.

La ràbia

La vacuna antiràbica, ràbia, està indicada en els viatgers que van a països o zones on la ràbia és freqüent en els animals domèstics, com ara l'Índia, Àsia i Mèxic, o que faran molta activitat a l'aire lliure o persones exposades a ratpenats, com els espeleòlegs, a qualsevol país del món. També està indicada en algunes professions: veterinaris, gent que té cura d'animals i biòlegs de camp.

S'administren tres dosis per via intramuscular, al múscul deltoide, al braç, 0, 1 i 2-3 setmanes.

Després d'una mossegada d'animal (condicions de postexposició) la pauta, en individus no vacunats anteriorment, és de cinc dosis, els dies 0, 3, 7, 14 i 28 i s'ha d'associar a l'administració precoç de globulina humana antiràbica (20 UI/kg de pes). La globulina humana antiràbica no s'ha d'administrar si han transcorregut 7 dies o més des de la primera dosi de la vacuna. Les persones ja vacunades, en condicions de postexposició, només han de rebre dues dosis de vacuna els dies 0 i 3. En aquests casos no cal administrar immunoglobulina antiràbica.

En tot cas, qualsevol ferida s'ha de netejar (amb aigua tèbia a raig i sabó) i desinfectar (alcohol de 70° o iode o Cristalmina®), i cal aplicar la profilaxi antibiòtica i antitetànica si s'escau.

Hi ha pautes alternatives que empren la via intradèrmica (no autoritzades a Catalunya). La cloroquina i, tal vegada la mefloquina, fàrmacs que s'usen sovint en la quimioprofilaxi del paludisme (o malària) impedeix la resposta immunològica protectora que hauria de generar la vacuna antiràbica, sobretot amb les vacunes intradèrmiques no autoritzades al nostre país. Amb la vacuna antiràbica intramuscular aquest risc, probablement, no hi és.

Tifus o febre tifoide

Les vacunes antitifoïdal injectable ,TIF parenteral, i antitifoïdal oral, TIF oral, estan indicades als viatgers amb destí a països subdesenvolupats: el subcontinent Indi, Àsia, Àfrica, Amèrica Central, Amèrica del Sud i el Carib, i que hagin de tenir una exposició prolongada al menjar o a l'aigua contaminats.

La vacuna antitifoïdal injectable, intramuscular, és una vacuna inactivada mentre que l'oral és una vacuna atenuada. Pel que fa a la vacuna intramuscular, per a adults i infants de més de 2 anys, la primera vacunació (primovacunació) consta d'una sola dosi. Cal administrar-la 2 setmanes abans del viatge. Si persisteixen les condicions de risc és convenient revacunar amb una dosi cada 3 anys. La primovacunació amb la vacuna oral, per a adults i infants de més de sis anys, consisteix en l'administració d'una càpsula, a dies alterns, fins a un total de tres càpsules. S'han d'administrar 1 setmana abans del viatge. Cal prendre la capsula entre 30-60 minuts abans de menjar, conjuntament amb líquids no massa calents. Si persisteixen les condicions de risc es pot revacunar cada 3-5 anys amb la mateixa pauta.

Les reaccions adverses són escasses. Pel que fa a la intramuscular només reaccions locals al lloc de la injecció i referent a l'oral, lleus molèsties gastrointestinals. La vacuna oral atenuada no es pot donar als pacient immunocompromesos, inclosos els pacients infectat pel virus de la immunodeficiència humana o VIH.

Febre groga

La vacuna contra la febre groga, (FG) s'administra en una sola dosi per via subcutània.

Tot i que el risc d'agafar o patir la febre groga en un viatge és baix, diferents països exigeixen la vacunació als seus visitants o als viatgers procedents o amb destí a zones endèmiques: Àfrica equatorial, i parts d'Amèrica del Sud i d'Amèrica Central.

La vacuna de la febre groga només està disponible i es pot administrar en els centres de vacunació internacional autoritzats per l'Organització Mundial de la Salut o OMS, on s'expedirà el corresponent certificat internacional de vacunació, vàlid des del desè dia posterior a l'administració de la vacuna (l'endemà en cas de revacunació) i amb deu anys de durada. Aquests certificats requereixen el nom del fabricant i el número de sèrie de la vacuna. A Catalunya hi ha disponibilitat d'aquesta vacuna.

La revacunació es fa als 10 anys, només si el risc persisteix.

Atès que és una vacuna viva atenuada i preparada en ous embrionaris està contraindicada en els individus immunocompromesos o al·lèrgics als ous. L'embaràs és una contraindicació relativa.

Des del 1966 han estat descrits casos (9 als Estats Units i 17 arreu) d'una malaltia idèntica a la febre groga: febre, icterícia i fallida multiorgànica, amb una elevada mortalitat, després de la vacunació de la febre groga. També han estat descrites malalties neurològiques després de la vacuna, concretament la malaltia de Guillain-Barré. De tota manera és considera que quan la vacunació està indicada, el risc de no vacunar-se és superior al risc de patir complicacions.

Encefalitis japonesa B

És una malaltia transmesa per un mosquit que afecta l'encèfal (la part del sistema nerviós central continguda en el crani i que comprèn el cervell, el cerebel, la protuberància i el bulb raquidi). Afecta sobretot els nens i la gent gran. S'esdevé de maig a setembre a Àsia.

El risc dels viatgers de patir aquesta malaltia és baix i les reaccions adverses de la vacuna són serioses. Per tant, no s'ha de vacunar sistemàticament tothom qui viatge a Àsia. S'ha de vacunar els viatgers que pensen estar-se a les zones rurals d'Àsia més de 30 dies durant l'estació de transmissió de la malaltia. Si s'hi han d'estar menys de 30 dies només s'han de vacunar si tenen planificat anar a zones de transmissió epidèmica o fer molta activitat a l'aire lliure en zones rurals amb arrossars.

La pauta consisteix en administrar la vacuna de l'encefalitis japonesa (EJ) per via subcutània, tres dosis, els dies 0, 7 i 30. Si hi ha poc temps abans del viatge, la tercera dosi es pot administrar el dia 14. L'última dosi cal administrar-la com a mínim 10 dies abans d'embarcar-se, atès que s'han descrit reaccions al·lèrgiques: urticària i angioedema (inflor o edema agut, de la pell i de les mucoses, que afecta principalment les parpelles, els llavis, els lòbuls de les orelles, els genitals externs, les mucoses de la boca, de la llengua i de la laringe, i que pot provocar ofec, precisament per l'edema de la laringe). Després de la vacunació cal tenir el pacient en observació durant 30 minuts i advertir-lo de que durant 10 dies poden aparèixer aquestes complicacions. Tanmateix, la vacuna causa reaccions locals en el 20% dels casos i reaccions sistèmiques: febre, esgarrifances, malestar i mal de cap; en el 10% dels vacunats.

disseny web i marqueting online: disseny web