| Privacitat | Nota legal |
Medicina preventiva
Medicina preventiva

Alcohol i drogues

Alcohol

L’alcohol pot afectar el cervell, el fetge, el nervis perifèrics que condueixen els impulsos motors i recullen la sensibilitat dels peus, cames, mans i braços; cor, i provoca desnutrició. Qualsevol patiment psíquic empitjora amb l’alcohol.

El consum d’alcohol a Catalunya és important. Segons una enquesta domiciliària –per tant exclou col·lectius institucionalitzats i marginals–, realitzada l’any 2009, que es referia a la gent d’entre 15 anys i 64 anys, abastava tot l’estat espanyol i donava els resultats per comunitats autònomes, de les quals donem les de Catalunya.

L’alcohol era la droga més consumida. La prevalença de bevedors de risc va ser d’un 2,5% (3,3% homes i 1,6% en les dones). El 10,1% n’havia consumit diàriament durant els darrers trenta dies. Un 29,4% s’havia emborratxat alguna vegada durant els últims dotze mesos (20,2% l’any 2007) i un 13,7% (13,3% l’any 2007) havia ingerit, durant els darrers trenta dies, cinc o més begudes alcohòliques en el cas dels homes (19,0%) o quatre o més en el cas de les dones (8,2%) en la mateixa ocasió o binge drinking. S’entén per ingesta en la mateixa ocasió prendre-les en un interval de dues d’hores.

Hi ha una pregunta senzilla que ajuda a detectar si hi ha un consum perillós d’alcohol:

  1. En els darrers 12 mesos, quantes vegades a pres més de quatre consumicions (cinc en els homes) en un sol dia? Una sola vagada a l’any ja és indici de consum tòxic.

Altres preguntes:

  1. Quants dies a la setmana vostè pren una beguda que contingui alcohol ?
  2. En un dia que vostè prengui alcohol, quantes vegades en pren?
  3. Quants dies ha pres cinc o més vegades alcohol durant l’últim mes?

Està demostrat que la detecció del consum excessiu d’alcohol i el tractament de l’alcoholisme poden reduir amb eficàcia les complicacions d’aquest mal hàbit.

Drogues il·legals

L’ús de drogues il·legals, incloent la marihuana o cànnabis, amfetamines, les anomenades drogues de disseny, la cocaïna i l’heroïna, ja sigui habitualment o esporàdicament, és un problema greu. Tant per a l’individu que ho fa com per a la societat. Sovint, persones empleades i fins i tot les embarassades en consumeixen posant en risc les persones relacionades amb el seu treball o l’embrió i el fetus.

Les persones que prenen substàncies anabolitzants per incrementar la potència muscular sovint acaben abusant d’altres drogues il·legals o no il·legals com l’alcohol i el tabac, i s’emboliquen en activitats delictives. 

Consum de drogues a Catalunya. Com el que hem mencionat referent a l’alcohol, es basa en la mateixa enquesta domiciliària –per tant exclou col·lectius institucionalitzats i marginals–, realitzada l’any 2009, que es referia a la gent d’entre 15 anys i 64 anys, abastava tot l’estat espanyol i donava els resultats per comunitats autònomes, de les quals donem les de Catalunya.

El cànnabis és la droga il·legal més consumida a Catalunya. Un 34,9% de la població n’havia pres alguna vegada, un 12,4% durant l’any anterior, un 8,7% el mes anterior i un 2,2% diàriament. El consum era més estès entre els homes i entre els joves de 15 anys a 29 anys. L’edat mitjana d’inici de consum era els 18,5 anys.

La cocaïna era la segona droga il·legal quant a prevalença de consum a Catalunya. L’11,2% de la població l’havia pres alguna vegada, el 3,1% n’havia consumit durant l’any anterior i un 1,5% el mes anterior.

Gairebé tots els consumidors la van prendre en forma de pols. El consum de cocaïna en forma de base; és a dir; en forma de cristalls de cocaïna i no en forma de sals o clorhidrat, generalment fumada, va ser molt baix.

El consum de cocaïna va ser més alta en els homes i en el grup d’edat de 15 anys a 29 anys. El consum experimental (1,0% alguna vegada a la vida) es va trobar en els homes de 15 anys a 29 anys. L’edat mitjana del primer consum de cocaïna va ser els 20,6 anys.

Èxtasi i drogues de disseny. Un 5,1% n’havia pres alguna vegada, un 0,9% l’últim any i un 0,3% l’últim mes. El consum va ser més alt entre els homes de 15 a 29 anys. L’edat mitjana del primer consum va ser els 20,0 anys.

Tranquil·litzants i somnífers. Els tranquil·litzants (pastilles per tranquil·litzar-se o disminuir l’ansietat) i els somnífers són àmpliament en molts països, generalment amb prescripció mèdica. Solen pertànyer al grup farmacològic de les benzodiazepines. Sovint tenen tant la funció de tranquil·litzar com la d’induir o millorar el son.


A Catalunya un 12,7% de la població els havia consumit, amb recepta mèdica o sense, alguna vegada a la vida (9,4% tranquil·litzants i 8,2% somnífers), un 6,6% en els últims dotze mesos (4,5% tranquil·litzants i 4,3% somnífers) i un 4,0% en els últims trenta dies (3,0% tranquil·litzants i 2,6% somnífers). A més, un 1,8% n’havia consumit diàriament en els últims trenta dies (1,4% tranquil·litzants i 1,2% somnífers).

El consum va ser més freqüent en les dones i en el grup d’edat de 30 a 64 anys.

L’edat d’inici de consum d’aquest fàrmacs va ser 34,2 anys (32,0 anys en homes i 35,7 en dones).

El consum sense prescripció mèdica més elevada es va produir en homes de 15 a 29 anys (2,2%).

Al·lucinògens

Un 3,1% de la població havia pres al·lucinògens alguna vegada a la vida, un 0,3% n’havia consumit l’últim any i un 0,2%, l’últim mes.

El consum més freqüent en els homes es van trobar entre els homes de 15 a 29 anys.

Altres substàncies psicoactives

El consum alguna vegada a la vida dels inhalants i l’heroïna van ser d’un 0,5% i d’un 0,6%, respectivament, més baixes que les de les substàncies esmentades anteriorment. El consum durant l’últim any va ser 0,0% per als inhalants i 0,1% per a l’heroïna. No obstant això, cal tenir en compte que les enquestes poblacionals tenen limitacions per estimar aquestes dades a causa de la dificultat incloure-hi els consumidors més problemàtics.

Injecció de drogues

Cal recordar novament que aquestes enquestes tenen limitacions per estimar l’extensió del fenomen de la injecció de drogues.

Un 0,2% de la població catalana s’havia injectat alguna vegada a la vida heroïna, cocaïna o altres drogues il·legals.

Policonsum (consum de concomitant) de drogues

El policonsum de drogues (legals i il·legals) és un patró de consum cada cop més freqüent. Sol fer-se per potenciar o compensar els efectes de les diferents drogues, tot i que això incrementa els riscos i fa més difícil el tractament.

S’estima que aproximadament el 50% dels consumidors de substancies psicoactives prenen dues substàncies o més.

  1. El 90,9% dels que van consumir tabac va consumir també alcohol, i el 25,7% cànnabis.
  2. El 86,1% dels consumidors de cànnabis va consumir també tabac, el 95,8% alcohol i el 19,5%, cocaïna.
  3. Entre els que van consumir èxtasi el 67,8% va prendre també cocaïna, el 46,9% amfetamines i el 16,2% al·lucinògens.
  4. Dels consumidors de cocaïna el 20,3% va consumir també èxtasi, el 13,5% amfetamines i el 7,2% al·lucinògens.

Actuació

La detecció d’aquests problemes i aplicar tractament pot ser útil per desintoxicar, deshabituar i, si és el cas, reinserir els pacients afectats a la societat.

Els problemes per a l’actuació mèdica deriven de restriccions de temps per tal que el metge pugui detectar el problema a no ser que sigui el pacient qui demani directament ajut per a aquestes qüestions.

El programa Salut JOVE.CAT ofereix una sòlida informació destinada a ajudar als joves per enfocar aquests temes.

Consulta on-line

Informació mèdica

Web Médica Acreditada. Ver más información
disseny web i marqueting online: disseny web