| Privacitat | Nota legal |
Medicina preventiva
Medicina preventiva

Prevenció del càncer

Què podem fer per prevenir el càncer o fer que no vingui, és a dir: prevenció primària?

 1. No fumar o deixar de fumar. El tabac és la causa més important de càncers que es poden evitar
 2. Restringir l’exposició a la llum solar. És alarmant contemplar com cada vegada hi ha més càncer de pell, melanoma i carcinoma escatós, en relació a la irradiació ultraviolada del Sol. La seva incidència s’ha multiplicat
 3. Fer exercici físic i evitar l’obesitat. El càncer de còlon i de mama són més freqüents en les persones sedentàries i es donen menys en les persones actives
 4. Evitar el contacte o l’exposició a carcinògens (substàncies que causen càncer). L’asbest, les radiacions ionitzants i els compostos de benzè.

Detecció precoç i revisions sistemàtiques

El càncer de mama, el càncer del coll de la matriu ( càncer de cèrvix) i el càncer de còlon són els que es poden prevenir i els que se’n pot disminuir la mortalitat mitjançant la detecció precoç i les revisions sistemàtiques de la població. Referent al càncer de pròstata les opinions són controvertides.

Les recomanacions son:

Càncer de mama:

 1. Mamografia anual a partir dels 40 anys
 2. Examen efectuat per la mateixa pacient de les mames cada mes a partir dels 20 anys

Hi ha controvèrsia en la utilitat de les mamografies sistemàtiques durant el període d’edat 40-49 anys, a causa que en la dona amb el cicle menstrual actiu la mamografia té menys capacitat de discernir entre el teixit glandular mamari normal i el cancerós. Però, la major part de guies de pràctica mèdica recomanen fer-ho a partir dels 40 anys.

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya recomana la mamografia cada 2 anys a totes les dones de 50-64 anys i cada any a les dones amb risc especial: amb història familiar (de primer grau) de càncer de mama, especialment de presentació abans de la menopausa. El grup sense risc és restringit, quant a marge d’edat, per raons de factibilitat. El Departament té com objectiu futur ampliar el marge d’edat a 45-69 anys.

Càncer de coll de matriu

 1. Test de Papanicolau (tinció de les cèl·lules raspades de la vagina, coll de matriu o matriu) cada 1-3 anys en les dones que tenen o han tingut activitat sexual o a partir dels 18 anys. Les dones a qui se’ls ha extirpat la matriu o úter (histerectomia) per patologies benignes poden prescindir d’aquesta revisió ginecològica. També en poden prescindir les dones de 70 anys que en els darrers tres exàmens regulars previs hagin tingut resultats normals.
 2. Examen pelvià:
 1. Dones d’edat compresa entre 18 i 40 anys, cada d’un a tres anys, amb el test de Papanicolau inclòs
 2. Dones de més de 40 anys, cada any
 1. Examen del teixit de l’endometri per un ginecòleg a la menopausa

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ofereix una informació molt completa a la xarxa informàtica Internet.

Les dones que van estar exposades al fàrmac amb acció estrògena dietilestilbestrol durant la seva vida intrauterina cal que siguin sotmeses a un examen ginecològic molt complet. El dietilestilbestrol és un compost que té una forta acció estrògena. Actualment no s'usa (als Estats Units es va emprar durant els anys 1947-1971) perquè se sospita que és carcinogen transplacentari, de manera que les dones que en la seva etapa embrionària hi van estar exposades es descriuen casos de càncer (adenocarcinoma) de vagina i de coll uterí o cèrvix, i anomalies uterovaginals. Als Estats Units aquestes dones tenen entre 36-60 anys i solen ser-ne conscients.

En el capítol de vacunes per a adults parlem de les vacunes que prevenen la infecció de transmissió sexual pel papil·lomavirus humà. Aquestes vacunes prevenen aquestes infeccions i, el que és més important, llur conseqüència, el càncer de cèrvix. Insistim, però, que malgrat l’eficàcia de la vacuna, les dones que la reben han de seguir fent la prevenció ginecològica mitjançant la revisió ginecològica i el test de Papanicolau.

Càncer de còlon

Està clar que fer algun tipus de cribratge és útil per prevenir el càncer de còlon. Sobre el que no hi ha consens és quin és el millor mètode de cribratge. A continuació exposem els aspectes sobre els que hi ha més unanimitat.

 1. Detecció de sang oculta a la femta cada 1-2, anys a partir dels 50 anys d’edat. Útil
 2. Colonoscòpia cada 10 anys a partir dels 50 anys d’edat. Probablement molt útil. És el que jo recomano.

Pacients amb risc elevat:

 1. Un familiar de primer grau afectat de càncer de còlon, detectat a una edat superior als 60 anys, colonoscòpia des dels 40 anys d’edat, cada 10 anys
 2. Un familiar de primer grau afectat de càncer de còlon, detectat a una edat inferior als 60 anys, o múltiples familiars de primer grau afectats de càncer de còlon, colonoscòpia des dels 40 anys d’edat, cada 5 anys
 3. Famílies amb càncer de còlon hereditari o poliposi de còlon i pacients afectes de malaltia inflamatòria intestinal: Cal consultar al gastroenteròleg, ja que la prevenció es base en la detecció precoç mitjançant la colonoscòpia i el diagnòstic genètic

Càncer de pròstata

Referent al càncer de pròstata tot i que la determinació en sang del PSA (Prostatic-specific antigen) és una pràctica freqüent en els homes de 50 o més anys d’edat, per tal de detectar-lo precoçment, no està demostrat que aquesta actitud es tradueixi, a la llarga, en una menor mortalitat i, en canvi, quan el resultat és positiu i es procedeix a actuar, aquesta minva molt la qualitat de vida dels pacients, ja que solen quedar amb incontinència urinària i impotència. A més, el càncer no sempre queda eradicat o, a vegades, la seva evolució seria tan lenta que no arribaria mai a donar cap problema al pacient.

Aquests termes s’han de parlar entre el pacient i el metge i decidir en cada cas de comú acord.

Consulta on-line

Informació mèdica

Web Médica Acreditada. Ver más información
disseny web i marqueting online: disseny web